Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας και τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, διενεργείται διοικητικός έλεγχος στα Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ) με στόχο οι πληροφορίες αυτές να αξιοποιηθούν ώστε να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι ή μη.
Σκοπός του διοικητικού ελέγχου των ΝΠ είναι να διαπιστωθεί αν τα Νομικά Πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων για τη χορήγηση ΕΑ ή της ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Για να διαπιστωθούν τα ανωτέρω εξετάζεται αν τα Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) που δηλώνονται στην ΕΑΕ ως οικονομικοί διαχειριστές πληρούν τα οριζόμενα της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, ο οικονομικός διαχειριστής (ΟΔ) πρέπει να πληροί σωρευτικά τα κάτωθι:
• Τόσο ο ίδιος όσο και το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο είναι Οικονομικός Διαχειριστής πρέπει να ασκούν γεωργική δραστηριότητα
• Ασκεί μακροχρόνιο έλεγχο στο ΝΠ
• Ασκεί καθημερινή διαχείριση στο ΝΠ
• Λαμβάνει αποφάσεις για το ΝΠ, χωρίς να δύναται να ασκείται βέτο από άλλα ΦΠ
• Κατέχει ποσοστό/μερίδιο μεγαλύτερο του 50% στο κεφάλαιο του ΝΠ.
Για το έτος αιτήσεων 2021 ο διοικητικός έλεγχος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 15 Νοεμβρίου 2021. Αποστέλλεται επιστολή (συνημμένο υπόδειγμα 2) για την αναγγελία του ελέγχου και προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ