Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης (2) του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», (Καν.(ΕΕ) 508/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.(ΕΕ) 2020/560, άρθρο 55, παρ. 1, στοιχείο β), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.2.11 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑλΘ).

Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Ως Υδατοκαλλιέργεια ορίζεται, με βάση τον Καν(ΕΕ)1380/2013 η «εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδιασμένων για την αύξηση της παραγωγής των εν λόγω οργανισμών πέρα από τις φυσικές δυνατότητες του περιβάλλοντος, ενώ οι οργανισμοί παραμένουν στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και το στάδιο της συλλογής».

Ο κλάδος αυτός της οικονομίας περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες εντάσσονται στον ΚΑΔ 03.2 «Υδατοκαλλιέργεια».
Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ