Στην Ελλάδα είναι αναγκαία η καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία.

Στο πλαίσιο της δράσης εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται πράξεις με στόχο την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν σε έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι
Η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης από το δικαιούχο, είναι δυνατή η ανάθεσή της σε άλλο φορέα, με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με σύμφωνη γνώμη του ΥΠ.Α.Α.Τ. με: α) Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β) Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γ) τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οικονομικά στοιχεία
• Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 40.000.000,00 €.
• Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
• Η Δράση 4.3.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

Δείτε ΕΔΩ την Προδημοσίευση εκδήλωσης