“Να βελτιωθεί η διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων και να ελέγχεται καλύτερα η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, για να προστατεύονται πιο αποτελεσματικά οι επικονιαστές και η βιοποικιλότητα”, ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Επίσης τονίζει ότι πρέπεινα εγκριθούν δεσμευτικοί στόχοι μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων και τα κράτη μέλη θα πρέπει να υλοποιούν τους στόχους μέσω των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.