Το ΥΠΑΑΤ ενέκρινε πιστώσεις συνολικού ύψους 89,9 εκατ. ευρώ για προγράμματα βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Διαβάστε τις 4 αποφάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αναρτήθηκαν στην «Διαύγεια»:

  1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 39.945.139,80€ (τριάντα εννιά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατό τριάντα εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτών), από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210014, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021, αποφάσισε το ΥΠΑΑΤ.
  2. Τη διάθεση πίστωσης ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (24.700.225,16 € ) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.
    Στο παραπάνω ποσό (24.700.225,16 €), συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (4.102.168,42 €) το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της με αριθμ. 1145/130229/18-05-2021 (ΑΔΑ: 68ΙΖ4653ΠΓΦ4Θ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
  3. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 22.888.795,77€ ( είκοσι δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών), από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2017ΣΕ08210024, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.
    Από το παραπάνω ποσό (22.888.795,77€), ποσό ύψους 8.593.795,73 € (οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών) αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. 1148/130242/18-05-2021(ΑΔΑ: ΨΝΔ74653ΠΓ-3ΝΥ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
  4. Τη διάθεση πίστωσης ποσού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (2.564.796,37 €) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210017, με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.
    Στο παραπάνω ποσό (2.564.796,37 €), συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους διακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (212.658,71 €) το οποίο αφορά σε αδιάθετο υπόλοιπο της με αριθμ. 1146/130233/18-05-21 (ΑΔΑ: 69ΛΒ4653ΠΓ-ΗΜ9 ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.