Το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην τροποποίηση του Παραρτήματος: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ της αριθμ. πρωτ. 4877/05-07-2019 απόφασης στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 9 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ως εξής:

  1. 1η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ “ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΝΟΥ Α ΙΚΕ”» του φορέα ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ και κωδικό πρότασης Μ9ΣΟΠ-0139, η οποία περιλαμβάνεται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αα 148) του παραρτήματος της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, ως προς:
    1.1 τον συνολικό προϋπολογισμό της πράξης. Η αναλογούσα προς επιχορήγηση Δημόσια Ενίσχυση της παραδεκτής πράξης διαμορφώνεται σε 16.882,00€ από 28.978,00€ και χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 82/1 του ΠΔΕ.
    1.2 Ορθή καταχώρηση του τίτλου της πράξης από «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ “ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΝΟΥ Α ΙΚΕ”» σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΙΑΣ ΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ».
  2. Η αναλογούσα προς επιχορήγηση Δημόσια Ενίσχυση των πράξεων ανέρχεται πλέον από 33.772.670,60€ σε 33.760.574,60€ και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕ 82/1 του ΠΔΕ.