Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της μεταφοράς και της εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η έκθεση δείχνει ότι τα 16 κράτη μέλη ακολούθησαν γενικά την προσέγγιση της οδηγίας. Η πλειονότητα τους υπερέβη το ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων διατροφής που καθορίζεται στην οδηγία. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν επεκτείνει τον κατάλογο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της οδηγίας ή έχουν κάνει τις απαγορεύσεις αυστηρότερες.

Τα κράτη μέλη γενικά ακολουθούν την τομεακή προσέγγιση της νομοθεσίας και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής, εξετάζοντας το είδος των φορέων εκμετάλλευσης και το είδος των σχέσεων που επηρεάζονται από τα νομοθετικά μέτρα.

Η έκθεση σημειώνει ότι 14 κράτη μέλη καθόρισαν ότι οι κανόνες ισχύουν για τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών γεωργικών και τροφίμων σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Όσον αφορά το μέγεθος των επιχειρήσεων, όλα τα κράτη μέλη, εκτός από δύο, αναφέρονται στο μέγεθος της επιχείρησης ως κριτήριο για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας.

Τα περισσότερα κράτη μέλη επέλεξαν να εφαρμόσουν τους κανόνες στις συναλλαγές πώλησης στις οποίες είτε ο προμηθευτής είτε ο αγοραστής, είτε και οι δύο, είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, όπως ορίζεται στην Οδηγία.