Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2021, η διάρκεια προστασίας των κοινοτικών δικαιωμάτων φυτικής ποικιλίας για ποικιλίες του είδους Asparagus officinalis L. και των ομάδων ειδών βολβοί λουλουδιών, ξυλώδεις μικρά φρούτα και ξυλώδη διακοσμητικά φυτά έχει παραταθεί κατά πέντε χρόνια. Συνεπώς, η διάρκεια των κοινοτικών δικαιωμάτων φυτικής ποικιλίας θα παραταθεί από 25 σε 30 έτη.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στις 15 Νοεμβρίου 2021. Η επέκταση αυτή θα πρέπει να ισχύει για τα κοινοτικά δικαιώματα φυτικής ποικιλίας που έχουν χορηγηθεί πριν, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύς του κανονισμού. Η παράταση της προθεσμίας δεν θίγει το μεταβατικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα κοινοτικά δικαιώματα φυτικής ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 («βασικός κανονισμός»).

Για φυτικές ποικιλίες για τις οποίες ένα ή περισσότερα εθνικά δικαιώματα φυτικής ποικιλίας έχουν χορηγηθεί πριν από τη χορήγηση κοινοτικού δικαιώματος φυτικής ποικιλίας, αλλά για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 116 παράγραφος 4, τέταρτη περίπτωση, του βασικού κανονισμού, η επέκταση του η προθεσμία που προβλέπεται στον κανονισμό μειώνεται κατά τη μεγαλύτερη περίοδο σε πλήρη ημερολογιακά έτη κατά την οποία οποιοδήποτε εθνικό δικαίωμα ή δικαιώματα φυτικής ποικιλίας έχουν παραχωρηθεί έχουν ισχύ σε κράτος μέλος για την ίδια ποικιλία πριν από τη χορήγηση των κοινοτικών δικαιωμάτων φυτικής ποικιλίας.