Με 3 αποφάσεις του το ΥΠΑΑΤ ενέκρινε πιστώσεις για τη «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 -2η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.

Συγκεκριμένα:

  1. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.551.000,00 € (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2020ΣΕ08210034, με τίτλο «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 -3η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.
    Από το παραπάνω ποσό (4.551.000,00 €), ποσό ύψους 959.169,06 € (εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτά) αφορά αδιάθετα υπόλοιπα της υπ’ αριθμ. 5604/3-11-2020 (ΑΔΑ: 9Ψ694653ΠΓ-6ΕΝ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 3.591.830,94 € (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά).

2.Τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.399.000,00 € (δύο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210033, με τίτλο «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 -2η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.
Από το παραπάνω ποσό (2.399.000,00 €), ποσό ύψους 801.590,69 € (οκτακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά) αφορά αδιάθετα υπόλοιπα των υπ’ αριθμ. 7590/18-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΛΒ4653ΠΓ-Υ1Ξ) και 5572/2-11-2020 (ΑΔΑ: 9Π3Ο4653ΠΓ-ΩΜΘ) Αποφάσεων Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 1.597.409,31 € (ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια εννέα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά)

3. Τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.181.000,00 € (ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2017ΣΕ08210057, με τίτλο «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.
Από το παραπάνω ποσό (1.663.000 €), ποσό ύψους 413.490,18 € (τετρακόσιες δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά) αφορά αδιάθετα υπόλοιπα των υπ’ αριθμ. 7588/18-11- 2019 (ΑΔΑ: ΨΩ2Η4653ΠΓ-ΗΞΟ) και 5573/2-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΛΕ4653ΠΓ-9Ξ2) Αποφάσεων Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 1.249.509,82 € (ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών).