Το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.663.000 € (ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210032, με τίτλο «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης.