Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ αποφασίζει την ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Δικαιούχους Γεωργούς του Υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 του Προγ/τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» με τα ακόλουθα στοιχεία:

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 1.893.175,20 €.

Δείτε πως κατανέμεται κατά περιοχή εστίασης και Περιφέρεια ΕΔΩ