Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Σερρών ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια της σχετικής προδημοσίευσης, έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 3764/24-9-2021 Προκήρυξη της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 : «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

Εφαρμόζεται σε όλη την Π.Ε. Σερρών και αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 35.000 έως 40.000 € και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις (70% με την ένταξη και 30% με την ολοκλήρωση).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
• Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το 18μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
• Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
• Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 €.
• Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να την διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
• Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος προγραμμάτων νέων γεωργών.
• Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
• Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
• Η γεωργική του εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας. (Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων).
• Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021, με συνολική τυπική απόδοση τουλάχιστον12.000 €.
• Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.
• Ο δικαιούχος, από το επόμενο ημερολογιακό έτος από το εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο , να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο.
Ο Νέος Γεωργός που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, αναλαμβάνει την δέσμευση παραμονής ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης για 7ή 8 χρόνια.
Οι υποψήφιοι,σε συνεργασία με τους μελετητές, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησήτους, από 29 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
α) Στην υπηρεσία μας: τηλ: 23213 -55207, 55211, 55232.
β) Στους μελετητές – γεωργικούς συμβούλους, σε συνεργασία με τους οποίους θα συντάξουν και τον φάκελο – αίτησή τους.