Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Σερρών ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια της σχετικής προδημοσίευσης, έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτ. 3764/24-9-2021Προκύρηξη της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 :

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 »
Εφαρμόζεται σε όλη την Π.Ε. Σερρών και αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 35.000 έως 40.000 € και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις (70% με την ένταξη και 30% με την ολοκλήρωση).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
• Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το 18μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
• Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
• Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 €.
• Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να την διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
• Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος προγραμμάτων νέων γεωργών.
• Δεν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
• Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
• Η γεωργική του εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας. (Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων).
• Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021, με συνολική τυπική απόδοση τουλάχιστον12.000 €.
• Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.
• Ο δικαιούχος, από το επόμενο ημερολογιακό έτος από το εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο , να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο.
Ο Νέος Γεωργός που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, αναλαμβάνει την δέσμευση παραμονής ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης για 7ή 8 χρόνια.
Οι υποψήφιοι, σε συνεργασία με τους μελετητές, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, από 29 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
α) Στην υπηρεσία μας: τηλ: 23213 -55207, 55211, 55232.
β) Στους μελετητές – γεωργικούς συμβούλους, σε συνεργασία με τους οποίους θα συντάξουν και τον φάκελο – αίτησή τους.