Αποσαφηνίζονται πλέον οι βασικές παράμετροι του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, καθώς το ΥΠΑΑΤ θέτει πλέον στη διάθεση των παραγωγών τις προτάσεις του, όσον αφορά τον Πρώτο Πυλώνα και τις άμεσες ενισχύσεις που θα χορηγούνται από το έτος 2023 και μετά. Οι προτάσεις του υπουργείου, αφορούν, σύμφωνα με την εφημερίδα “Υπαιθρος Χώρα”, το νέο καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, την εφαρμογή της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης και των Οικολογικών Σχημάτων. Πρέπει να τονιστεί ότι οι προτάσεις αυτές είναι τα τελικά κείμενα των εμπειρογνωμόνων, με βάση τις οδηγίες του ΥΠΑΑΤ. Ωστόσο, δεν πρέπει να αποκλειστούν προσθήκες, για παράδειγμα στις Συνδεδεμένες.

Βασική Ενίσχυση: Διατηρούνται οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες. Προτείνεται η κατάργηση της ιστορικότητας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, μέσω της εφαρμογής πλήρους σύγκλισης της αξίας τους, που θα ξεκινήσει το έτος 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2026.

Αναδιανεμητική Ενίσχυση: Θα εφαρμοστεί από το 2023 και αφορά την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με βάση την έκτασή τους. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων, που θα λάβουν αναδιανεμητική στήριξη, θα φθάσει τις 350.780, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 189.166.000 ευρώ ανά έτος (δηλαδή σε 945.830.000 για συνολικό πέντε χρόνια).

Οικολογικά Σχήματα: Η συνολική ενίσχυση για τα συγκεκριμένα προγράμματα θα απορροφήσει το 25% των πόρων των άμεσων ενισχύσεων σε ετήσια βάση. Προτείνεται λίστα 19 παρεμβάσεων ανά θεματικό άξονα. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται σε 460 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Συμπληρωματική Εισοδηματική Ενίσχυση των Νέων Γεωργών: Το 3% των δαπανών της ΚΑΠ θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση των Νέων Γεωργών.

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Η πρόταση αφορά οκτώ καθεστώτα Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, που επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου, στη διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, στον βαθμό απορρόφησης προηγούμενων ετών, αλλά και ότι συνάδουν με τη νέα οδηγία για τα Νερά 2000/60/ΕΚ. Με βάση την πρόταση, το ύψος των νέων ενισχύσεων εκτιμάται περίπου σε 142,5 εκατ. ευρώ ανά έτος, ενώ το επιτρεπόμενο ανώτερο όριο τους είναι στα 260 εκατ. ευρώ (15% του προϋπολογισμού).

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος: Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για την Ελλάδα ανέρχεται σε 183,9 εκατ. ευρώ ετησίως. Η έκταση αναφοράς για τη χώρα μας ανέρχεται σε 250.000 εκτάρια.