Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Κώστας Μπαγινέτας ο οποίος προήδρευσε στην 9η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη για την Κ.Α.Π που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, αναφέρθηκε στην εθνική σημασία της νέας ΚΑΠ και έδωσε έμφαση στις πολιτικές που αναφέρονται στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. «Αναφέρομαι στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal), ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο προώθησης της πράσινης οικονομίας, με στόχο να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και δράσεις για την Γεωργία, τις οποίες ομαδοποιεί στις στρατηγικές «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to fork) και «Βιοποικιλότητα», που προβλέπουν τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα.
Στην κατεύθυνση αυτή κάθε Κράτος-Μέλος θα αποτυπώσει στο Στρατηγικό Σχέδιο τη δική του πρόταση αναφορικά με την ενσωμάτωση των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη Γεωργία, πρόταση που θα οδηγεί στην υιοθέτηση βιώσιμων και πράσινων πρακτικών, όπως οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογικά σχήματα, η βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία, η υιοθέτηση αυστηρών προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, κλπ.
Επιπλέον, σε όλο αυτό το νέο πλαίσιο που δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε συνδυασμό με τις αδιαμφισβήτητες ανάγκες του αγροδιατροφικού μας τομέα, καλούμαστε να σχεδιάσουμε την πρότασή μας με γνώμονα ότι οι κοινοτικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και θα πρέπει να τους κατευθύνουμε παραγωγικά και αναπτυξιακά, ώστε κάθε ευρώ να πιάσει τόπο και να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα του αγροτικού μας τομέα».
Όπως είπε ο κ. Μπαγινέτας σε αυτή την κατεύθυνση το ΥπΑΑΤ προχωρεί στη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχέδιο, το οποίο θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την αγροτική μας οικονομία και τις αγροτικές μας περιοχές.
Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που, όπως σημείωσε, εστιάζει μεταξύ άλλων:
 στη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
 στην ενθάρρυνση και στήριξη του συνεργατισμού,
 στη στήριξη των νέων,
 στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου αγροδιατροφικού μοντέλου και
 στη προώθηση της καινοτομίας μέσα από την κατάρτιση, την συμβουλευτική υποστήριξη, την συνεργασία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.
Και κατέληξε: «Πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες θα δομήσουμε την πρόταση μας για την νέα περίοδο και στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε την ουσιαστική βοήθειά σας, την ενεργή συμμετοχή και συνδρομή σας, ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού το νέο παραγωγικό συμβόλαιο, με όρους που θα διασφαλίζουν πρώτα και κύρια την διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις αγροτικές μας περιοχές, την στήριξη του εισοδήματος των ελλήνων παραγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή μας τομέα».