Την ένταξη στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», του μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (6.390) πράξεων, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Η συνολική δημόσια δαπάνη των παραπάνω πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (6.522.700,81 €).
Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Αποφάσεις του υπομέτρου, το ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και τις εγκυκλίους του ΕΦΔ και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).