Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, αποφάσισε την αντικατάσταση των κάτωθι παραγράφων του κυρίως σώματος της υπ’ αριθμ. 5227/12-10-2020 Απόφασης Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ 67ΕΩ4653ΠΓ-8ΒΓ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3645/13-7-2020 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», ως ακολούθως:

Την αντικατάσταση της εισαγωγικής παραγράφου ως ακολούθως:
«Την ένταξη στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, όπως τροποποιείται βάσει της παρούσας 1 ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5227/12-10-2020 (ΑΔΑ 67ΕΩ4653ΠΓ-8ΒΓ) Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων (εφεξής «αρχική Απόφαση»), τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (4.964) πράξεων (δικαιούχων), έναντι των πέντε χιλιάδων δεκατριών (5.013) πράξεων (δικαιούχων) της υπ’ αριθμ. 5227/12-10-2020 (ΑΔΑ 67ΕΩ4653ΠΓ-8ΒΓ) αρχικής Απόφασης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) των παραπάνω ενταγμένων πράξεων, όπως τροποποιείται βάσει της παρούσας απόφασης, ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (28.563.775,81 €)».