Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα και Ενωσιακών Πόρων και υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, τροποποιείται η αρίθ. 871/133445/20-05-2021 (ΑΔΑ :ΨΨΔ146453ΠΓ-ΝΥ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ», έτους 2021».

Συγκεκριμένα, τροποποιείται η παράγραφος «1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση» που αφορά την Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ως ακολούθως :
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 272.000.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής :
Υπομέτρο 13.1 : 194.000.000 Ευρώ,
Υπομέτρο 13.2 : 67.000.000 Ευρώ,
Υπομέτρο 13.3 : 11.000.000 Ευρώ.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1.
Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.