Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα και Ενωσιακών Πόρων και υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. 8739/8-10-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ: 6TΞ34653ΠΓ-5Δ4), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 7810/26-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΗ4653ΠΓ-ΠΤΚ), 946/21-2-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ074653ΠΓ-Ν74) και 5869/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΣ44653ΠΓ-Α59) όμοιες Αποφάσεις, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5217/20-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», ως ακολούθως:

  1. Την αντικατάσταση της εισαγωγικής παραγράφου ως ακολούθως:
    «Την ένταξη στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, όπως τροποποιείται βάσει της παρούσας 4ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 8739/8-10-2018
    Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων (εφεξής «αρχική Απόφαση»), οκτακοσίων πέντε (805) πράξεων (δικαιούχων), έναντι των οκτακοσίων δεκαεπτά (817) πράξεων (δικαιούχων) της υπ’ αριθμ. 5869/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΣ44653ΠΓ-Α59) 3ης τροποποίησης της αρχικής Απόφασης.
    Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) των παραπάνω ενταγμένων πράξεων όπως τροποποιείται βάσει της παρούσας απόφασης, ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δεκαοκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (10.338.518,40 €).