Το παγκόσμιο σύστημα τροφίμων αντιμετωπίζει πολλές περίπλοκες προκλήσεις, όπως πείνα, υποσιτισμός και ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή, έναν συνεχώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό που χρειάζεται επαρκή και υγιεινή τροφή, την ανάγκη μείωσης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις επιπτώσεις του κλίματος αλλαγή, καθώς και τις επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας COVID-19.

Τα ψάρια, τα μαλάκια, τα καρκινοειδή και τα υδρόβια φυτά είναι θεμελιώδεις, βασικές και απαραίτητες τροφές που καταναλώνονται από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ως μέρος της υγιεινής διατροφής, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της μαγειρικής παράδοσης. Μικρής κλίμακας βιοτέχνες ψαράδες και ιχθυοκαλλιεργητές παράγουν μεγάλη μερίδα αυτού του φαγητού και ως εκ τούτου, το IYAFA 2022 είναι μια ευκαιρία να τονιστεί η σημασία της βιοτεχνικής αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας για τα διατροφικά μας συστήματα, τα μέσα διαβίωσης, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Το IYAFA 2022 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μικρής κλίμακας, στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης επιστήμης-πολιτικής, στην ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων να αναλάβουν δράση και στη δημιουργία νέων και ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών. Το IYAFA 2022 μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς για Υπεύθυνη Αλιεία, όπως οι Εθελοντικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Αειφόρου Αλιείας Μικρής Κλίμακας στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της εξάλειψης της φτώχειας, και να λάβει συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη του βιώσιμου Αναπτυξιακού Στόχου (SDGs) καθώς εισερχόμαστε στην τελευταία δεκαετία δράσης για την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Εμπίπτει επίσης στη Δεκαετία Οικογενειακής Γεωργίας του ΟΗΕ, οι δύο εορτασμοί θα αλληλοενισχύονται παρέχοντας μεγαλύτερη ορατότητα στους μικροτεχνίτες αλιείς, τους ιχθυοκαλλιεργητές και τους εργάτες ψαριών.
“Ας εργαστούμε μαζί για έναν κόσμο στον οποίο οι μικροτεχνίτες αλιείς, οι ιχθυοκαλλιεργητές και οι ιχθυοεργάτες αναγνωρίζονται πλήρως και εξουσιοδοτούνται να συνεχίσουν τη συμβολή τους για την ανθρώπινη ευημερία, τα συστήματα τροφίμων και την ανακούφιση της φτώχειας μέσω της υπεύθυνης και βιώσιμης χρήσης των πόρων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” τονίζει σε ανακοίνωσή του o Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O).