Η γεωργική γη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πρότυπα χρήσης γης σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα λιβάδια και οι καλλιέργειες μαζί αποτελούν το 39% της κάλυψης γης της Ευρώπης. Ο αγροτικός τομέας είναι κύριος χρήστης των φυσικών πόρων και έχει πολύπλοκη σχέση με το περιβάλλον ( ΟΟΣΑ, 2017 ). Τα ακόλουθα στοιχεία αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις και τις επιπτώσεις του γεωργικού τομέα στην ΕΕ:

Περίπου το 94% των εκπομπών αμμωνίας στην Ευρώπη προήλθε από τη γεωργία, κυρίως από δραστηριότητες όπως η αποθήκευση κοπριάς, η διασπορά πολτού και η χρήση ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων.
Οι εκπομπές CO 2 από το έδαφος τύρφης που στραγγίζεται για τη γεωργία αποτελούν 100,5 Mt CO 2 ετησίως, ενώ για τη δασοκομία το ποσοστό είναι 67,6 Mt CO 2 . Με συνολικά 173 Mt εκπομπές CO 2 από στραγγισμένα εδάφη, η ΕΕ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο hotspot για τις εκπομπές CO 2 τυρφώνων (μετά την Ινδονησία) ( Berge et al., 2017 ).
Μέσω της άρδευσης, η γεωργία ασκεί μεγάλη πίεση στους ανανεώσιμους υδάτινους πόρους . Εποχικά, ο τομέας καταναλώνει περισσότερο από το 50 % του νερού που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη.
Η γεωργία είναι μια από τις κύριες πηγές νιτρικών αλάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Σε αρκετές περιοχές σε όλη την Ευρώπη, συχνά εκείνες με εντατική γεωργία, οι συγκεντρώσεις νιτρικών είναι ακόμα πολύ υψηλές.
Περίπου το 9 % της γεωργικής γης αποτελεί μέρος των περιοχών Natura 2000 — ενός δικτύου περιοχών προστασίας της φύσης σε επίπεδο ΕΕ.
Η γεωργία συνεισφέρει 25 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (12,3 %) στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η γεωργία αποτελεί εγγενές μέρος των συστημάτων τροφίμων και το φάσμα των τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ είναι ποικίλο.
Η ΕΕ είναι σε γενικές γραμμές αυτάρκης στα περισσότερα βασικά γεωργικά προϊόντα. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων, τα οποία περιλαμβάνουν επεξεργασμένα τρόφιμα ( EC, 2016a ).
Δύο από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία στην Ευρώπη είναι η κλιματική αλλαγή και η κατάληψη γης, δηλαδή η μετατροπή της γης, για παράδειγμα, σε οικισμούς και υποδομές. Η κλιματική αλλαγή απαιτεί την προσαρμογή των ποικιλιών των καλλιεργειών και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα και ως εκ τούτου απαιτεί βαθιά διαχείριση του κινδύνου. Η κατάληψη γης οδηγεί σε μείωση της γεωργικής γης σε πολλές περιοχές.