Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας συνυπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα (Ε.Λ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), από τον Πρύτανη του Π.Θ., Καθηγητή Ζήση Μαμούρη και από τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγητή Σέρκο Χαρουτουνιάν στο κτήριο Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, στη Λάρισα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν προοπτικές συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη δράσεων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους.

Συγκεκριμένα, το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) του Π.Θ. όπως και η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή του Ε.Λ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, θα επιδιώξουν τη διαμόρφωση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο οι δύο φορείς θα συνεργαστούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που μεταξύ άλλων αφορούν:
• στην προαγωγή και αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας,
• στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση,
• στην οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης κ.α.