Η νέα ΚΑΠ περιλαμβάνει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις πολιτικής για τη στήριξη της μετάβασης προς τη βιώσιμη γεωργία και δασοκομία στην ΕΕ.

Η νέα ΚΓΠ υποστηρίζει τη γεωργία ώστε να συμβάλει πολύ ισχυρότερα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:
*Υψηλότερες πράσινες φιλοδοξίες: τα σχέδια της ΚΓΠ θα είναι σύμφωνα με την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία. Στο στρατηγικό της σχέδιο για την ΚΓΠ, κάθε χώρα της ΕΕ θα είναι υποχρεωμένη να επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα σε σύγκριση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (χωρίς «οπισθοδρόμηση») και θα απαιτείται να ενημερώσει το σχέδιο όταν τροποποιηθεί η νομοθεσία για το κλίμα και το περιβάλλον.
*Συμβολή στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας: τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα συμβάλουν στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (οι συστάσεις της ΚΓΠ καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται αυτή η συνεισφορά).
*Ενισχυμένες προϋποθέσεις: οι δικαιούχοι της ΚΓΠ θα έχουν τις πληρωμές τους συνδεδεμένες με ένα ισχυρότερο σύνολο υποχρεωτικών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, σε κάθε αγρόκτημα τουλάχιστον το 3% της αρόσιμης γης θα αφιερώνεται στη βιοποικιλότητα και στα μη παραγωγικά στοιχεία, με δυνατότητα λήψης στήριξης μέσω οικολογικών συστημάτων για την επίτευξη του 7%. Θα προστατευθούν επίσης υγρότοποι και τυρφώνες.
*Οικολογικά καθεστώτα: τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού για άμεσες ενισχύσεις θα διατεθεί σε οικολογικά συστήματα, παρέχοντας ισχυρότερα κίνητρα για πρακτικές και προσεγγίσεις φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον (όπως βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, εκτροφή άνθρακα κ.λπ. .) καθώς και βελτιώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων.
*Αγροτική ανάπτυξη: τουλάχιστον το 35% των κονδυλίων θα διατεθεί σε μέτρα στήριξης του κλίματος, της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων.
*Επιχειρησιακά προγράμματα: στον τομέα των οπωροκηπευτικών, τα επιχειρησιακά προγράμματα θα διαθέσουν τουλάχιστον το 15% των δαπανών τους για το περιβάλλον (έναντι 10% κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού).
*Κλίμα και βιοποικιλότητα: Το 40% του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα πρέπει να σχετίζεται με το κλίμα και να υποστηρίζει σθεναρά τη γενική δέσμευση να αφιερωθεί το 10% του προϋπολογισμού της ΕΕ στους στόχους βιοποικιλότητας έως το τέλος της περιόδου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ.