Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης, αποφασίζει:

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2021, και αφορούν α) το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», β) το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και γ) το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα».
Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 871/133445/20-05-2021 (ΑΔΑ : ΨΨΔ146453ΠΓ-ΝΥ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2021 στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι 272.000.000,00 € (Διακόσια εβδομήντα δυο εκατομμύρια ευρώ) και αναλύεται ως εξής,
α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 194.000.000,00 € (Εκατόν ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ),
β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 67.000.000,00 € (Εξήντα επτά εκατομμυρίων ευρώ) και
γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 11.000.000,00 € (Έντεκα εκατομμυρίων ευρώ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ