Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το Rural Pact, μια πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε στο μακροπρόθεσμο όραμά της για τις αγροτικές περιοχές που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021.

Το νέο σύμφωνο στοχεύει να κινητοποιήσει τις δημόσιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη να δράσουν για τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των αγροτικών περιοχών.

Θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τη συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκφράσουν τη δέσμευσή τους στους στόχους του οράματος και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Αγροτικού Συμφώνου.

Η Επιτροπή θα διευκολύνει αυτό το πλαίσιο με εταίρους και δίκτυα και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Βασισμένο σε ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και τους φορείς της υπαίθρου, το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ εντοπίζει πιεστικές προκλήσεις και υπογραμμίζει ορισμένες από τις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις περιοχές.

Με την υποστήριξη του Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Σχεδίου Αγροτικής Δράσης που εκδόθηκε από την Επιτροπή, το μακροπρόθεσμο όραμα στοχεύει να καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες.

Από τώρα έως τον Ιούνιο του 2022, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι φορείς μπορούν να ενταχθούν στην Κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνουκαι να μοιραστούν προβληματισμούς και ιδέες για την εφαρμογή και την ανάπτυξή του.

Τον Ιούνιο του 2022, η διάσκεψη υψηλού επιπέδου του Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη θα προσφέρει την ευκαιρία να γίνει απολογισμός των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν και των ιδεών που διατυπώθηκαν και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.