Το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε την διάθεση πίστωσης ποσού 1.516.836,56 € (Ένός εκατομμυρίου πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.:2017ΣΕ08210060 και τίτλο: «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της Δράσης.