Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ρυθμίζει τις διαδικασίες ελέγχου για την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων.

Για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) εκτός ΟΣΔΕ, το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αρμόδιο για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με τις παρ. 1β του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 1536/118137/24-5-2019 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στόχος των μέτρων του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα είναι:
➢ Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οίνων και η ποιοτική βελτίωσή τους (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη 30% των συνολικών εκτάσεων, αμπελώνων για Βιολογική, Ολοκληρωμένη Παραγωγή και παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ).
➢ Η απασχόληση και παραμονή νεότερου ηλικιακά ανθρώπινου δυναμικού στον αμπελοοινικό τομέα (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη νέων παραγωγών σε ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των ενταγμένων παραγωγών).
➢ Η στήριξη των κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως είναι τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και του Ιονίου, με έμφαση στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην αισθητική αξία του αγροτικού τοπίου (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη τουλάχιστον 300 στρεμμάτων στο εν λόγω πρόγραμμα).
➢ Η στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες (Ποσοτικοποιημένος στόχος κατ’ έτος καθορίζεται η ένταξη τουλάχιστον του 80% των παραγωγών με μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης έως 50 στρέμματα

Δράσεις – Μέτρα
Το πρόγραμμα καλύπτει μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
• τη ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού,
• τη μετεγκατάσταση των αμπελώνων,
• τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ