Η γενική διεύθυνση αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε:

Τη χορήγηση αδειών αλίευσης για το έτος 2022 στα εκατόν δέκα οκτώ (118) αλιευτικά σκάφη του ΠΙΝΑΚΑ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της απόφασης, για την αλιεία του είδους «τόννος» (Thunnus thynnus), υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:.

 1. Οι άδειες αλίευσης ισχύουν για την περίοδο από 20-01-2022 έως και 31-12-2022 και μέχρι την εξάντληση της ελληνικής ποσόστωσης. Με την εξάντληση της ποσόστωσης οι άδειες αλίευσης αναστέλλονται.
 2. Η αλιεία του είδους στα διεθνή ύδατα, προϋποθέτει την έκδοση άδειας αλίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 4023/64557/16-5-2014 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη (Β΄1307), όπως ισχύει.
 3. Υποχρεώσεις πλοιοκτητών
  Οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών του συνημμένου πίνακα υποχρεούνται:
  α) Να προσέλθουν άμεσα στη Λιμενική Αρχή, για την καταχώριση της άδειας αλίευσης στην αλιευτική άδεια του σκάφους.
  β) Να εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία συσκευής εντοπισμού μέσω δορυφόρου (VMS).
  γ) Να καταχωρούν και να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά και έγκαιρα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων-ΟΣΠΑ, τα δεδομένα του Ημερολογίου Αλιείας κάθε αλιευτικού ταξιδιού και της Δήλωσης Εκφόρτωσης, καθώς και τα απαραίτητα δεδομένα στο σύστημα e-BCD.
 4. Όροι άσκησης της αλιείας και εμπορίας
  α) Η αλιεία και η εμπορία τόννου, ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές και ειδικές ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.
  β) Τα αδειοδοτημένα σκάφη δεν επιτρέπεται να διακινούν προϊόντα αλιείας τόννου τα οποία δεν φέρουν αναγνωριστική ετικέτα ουράς.
  γ) Το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αλιείας τόννου είναι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 30 κιλά ή 115 εκατοστά μεσουραίο μήκος.
  δ) Για όλα τα σκάφη του εγκεκριμένου συνημμένου Πίνακα, επιτρέπεται μέγιστο ποσοστό 5% τυχαίων συλλήψεων υπομεγεθών ατόμων τόννου και συγκεκριμένα ατόμων βάρους μεταξύ 8 kg και 30 Kg, ή με μεσουραίο μήκος μεταξύ 75 cm και 115 cm, ανά εκφόρτωση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται βάσει των συνολικών αλιευμάτων τόννου, σε αριθμό ιχθύων, που διατηρούνται στο σκάφος οποιαδήποτε στιγμή, μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Το βάρος των υπομεγεθών ατόμων καταχωρίζεται σε ξεχωριστή στήλη στο ημερολόγιο αλιείας.
  ε) Η τυχαία σύλληψη αλιευμάτων τόννου πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγεται.
  Παρεμπίπτοντα αλιεύματα τόννου τα οποία έχουν εξαλιευθεί τυχαία, δηλαδή έχουν συλληφθεί σε χρονική περίοδο που δεν έχει γίνει έναρξη της αλιείας του τόννου, ή η αλιεία έχει διακοπεί λόγω εξάντλησης της ελληνικής ποσόστωσης, ή η αλιευτική άδεια του σκάφους και η άδεια αλίευσης τόννου δεν είναι σε ισχύ ή έχουν ανασταλεί, i) επαναφέρονται στη θάλασσα στην περίπτωση που τα άτομα είναι ζωντανά και ii) τα νεκρά άτομα ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά σε καθορισμένους λιμένες και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς, ή κοινωφελείς σκοπούς, ή σε ευαγή ιδρύματα, ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε Ο.Τ.Α., ή σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.
  στ) Όλα τα αλιεύματα τόννου (BFT) που διακινούνται και εμπορεύονται, συνοδεύονται από το αριθμημένο Έγγραφο Αλιευμάτων τόννου (BCD) μέσω του συστήματος eBCD.
  Μη τήρηση των όρων της παρούσας και μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της «άδειας αλίευσης».