3η τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 8499/3.8.2017 (ΑΔΑ: 7ΚΚΧ4653ΠΓ-0ΓΧ) Εγκυκλίου προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με την παρούσα, τροποποιείται και αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. 8499/3.8.2017 (ΑΔΑ: 7ΚΚΧ4653ΠΓ0ΓΧ) Εγκύκλιος προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα Εγκύκλιος περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για τη σύνταξη του Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) της ενισχυόμενης μεθόδου (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) στα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 7, παρ. Β1β της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1522/Β΄/4-5-2017) της δράσης, όπως ισχύει.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την απόφαση